Posílení excelence v ekonomickém výzkumu: Přínos Laboratoře experimentální ekonomie (LEE) k projektu Execopol na VŠE

Členové Laboratoře experimentální ekonomie (LEE) sehráli aktivní roli při vytváření návrhu projektu Horizon Twinning s názvem “ Excelence v ekonomii a tvorbě hospodářské politiky: Strategické vytváření sítí a budování kapacit v oblasti přenosu teorie do praxe (Execopol)“, který vedl profesor Martin Pělucha z Národohospodářské fakulty VŠE

Hlavním cílem projektu je posílit excelenci ve výzkumu, a to prostřednictvím systematického postupu od identifikace požadavků veřejného sektoru, přes laboratorní testování, až po realizaci experimentů v terénu a aplikaci získaných poznatků. Projekt zároveň posílí spolupráci s respektovanými partnery, jako jsou Vídeňská univerzita v Rakousku, Univerzita v Turku ve Finsku a Northumbria University ve Velké Británii.

Projekt si klade několik dílčích cílů k dosažení této vize. Zaprvé, zaměřuje se na posílení Národohospodářské fakulty VŠE prostřednictvím rozšíření odborných znalostí v oblasti propojení experimentálního ekonomického výzkumu s přístupy v hospodářské politice, regionálním rozvoji a celkovým procesem tvorby politik. Za druhé, v rámci budování kapacit projekt usiluje o vytvoření příznivých podmínek pro zvýšení účasti v mezinárodních výzkumných grantech a usnadnění účasti ve významných konsorciích výzkumu a vývoje s využitím vnitřního potenciálu Národohospodářské fakulty. V neposlední řadě se iniciativa snaží prohloubit spolupráci se subjekty z praxe a mezinárodními vědeckými partnery s jasným záměrem zvýšit společenský dopad ekonomického výzkumu prováděného na Národohospodářské fakultě, která je uznávaná pro svou mimořádnou schopnost a kapacitu generovat teoretické a empirické poznatky v oblasti ekonomie a hospodářské politiky.